Ledelse
You are here: Home \ Tjenester \ Ledelse

«Før du blir leder handler suksess om å dyrke deg selv. Når du blir leder handler suksess om å få andre til å vokse»

– Jack Welch

Lederutvikling

Ledelse er et fag, ikke et medfødt talent. Vi anser ledelse for å være den mest avgjørende faktoren for om en virksomhet lykkes. Gode ledere kjennetegnes av at de er i stand til å se seg selv utenfra, og forstå andre innenfra. Ledelse handler om å ta gode avgjørelser og skape resultater. Moderne ledelse krever derfor en stor grad av psykologisk innsikt, og evne til å håndtere den krevende dynamikken som oppstår når mennesker skal nå mål sammen. S+E jobber med ledere på alle nivåer. Vi gir råd, underviser og gjennomfører systematisk utvikling av ledere og ledergrupper, som ønsker å bli enda bedre.

Effektive ledergrupper

Det som skiller et team fra en gruppe er at teammedlemmene jobber mot et felles mål og er gjensidig avhengig av hverandre for å nå målet. Det å ha et felles mål er ikke tilstrekkelig for at et team skaper merverdi. Gjensidig tillit er en forutsetning for måloppnåelse. Tillit handler om å tørre å vise sårbarhet, være trygg på at de andre i teamet vil deg vel, og å ha en opplevelse av at din kompetanse blir anerkjent. S+E ansvarliggjør teammedlemmene og skaper trygge rammer for læring og utvikling. Vi har kunnskapen og metodene som skal til for å bygge robuste team, der summen blir større en delene.

Lederutvelgelse

Å rekruttere en ny leder er en av de viktigste investeringene en organisasjon gjør. Mange har erfart at feil rekruttering har fått store negative konsekvenser, og kan være krevende å reversere. Gode rekrutteringsprosesser kjennetegnes av at de er strukturerte, har et solid informasjonsgrunnlag for beslutninger, og at det er tatt høyde for de psykologiske feilkildene som kan oppstå når vi skal vurdere menneskers potensial for prestasjoner i fremtiden. S+E bistår virksomheter i utvelgelse av ledere. Vi har et bredt register av metoder og tester, og stiller de rette spørsmålene.

Del


Motta vårt nyhetsbrev