Arbeidsmiljø
You are here: Home \ Tjenester \ Arbeidsmiljø

Det eneste virkelig viktige en leder gjør, er å lede og skape kultur. Hvis du ikke leder kulturen, leder kulturen deg.

– Edgar Schein

ARBEIDSMILJØ

Et godt arbeidsmiljø fremmer helse, motivasjon og prestasjoner hos medarbeidere. Virksomheter med et godt arbeidsmiljø er attraktive som arbeidsgivere og vil ha bedre forutsetninger for å nå sine mål. Arbeidsmiljø handler om både de fysiske og psykososiale rammebetingelsene vi omgis av på arbeidsplassen. Kvaliteten på et arbeidsmiljø kan til en viss grad observeres, i form av sykefravær, skadestatistikk og resultater på medarbeiderundersøkelser. S+E bidrar til å utvikle arbeidsmiljø som fremmer trivsel og prestasjoner.

ORGANISASJONSKULTUR

Organisasjonskultur er vanskeligere å observere, men er ofte den faktoren som i størst grad styrer hvor godt eller dårlig et arbeidsmiljø er. Hvis du ønsker et godt arbeidsmiljø bør du jobbe systematisk med organisasjonskulturen. Organisasjonskultur handler om de psykologiske faktorene som ligger bak atferden og resultatene som kommer til uttrykk på overflaten av en organisasjon. Uskrevne regler, verdier, virkelighetsoppfattelser, og hvordan vi håndterer endring og uenighet, er alle viktige elementer i en organisasjonskultur. Kultur skapes overalt der mennesker er sammen, og vi kan ikke velge bort det å ha en organisasjonskultur. Likevel kan vi velge hva slags kultur vi vil ha, og jobbe systematisk for å utvikle den. S+E har lang erfaring med å kartlegge og å utvikle organisasjonskultur.

KONFLIKTHÅNDTERING OG FAKTAUNDERSØKELSE

En konflikt som får utvikle seg kan bli en bremsekloss og energi-tyv for hele organisasjonen. Konflikter går som oftest ikke over av seg selv. Den dårligste tilnærmingen er derfor å ikke gjøre noe. God konflikthåndtering starter lenge før konflikten har oppstått. Tidlig intervensjon er et viktig bidrag til at konflikter ikke eskalerer. Arbeidstilsynet har i samarbeid med Professor Ståle Einarsen ved Universitetet i Bergen, utviklet en metode for å håndtere konflikter, mobbing og trakassering i arbeidslivet.

Faktaundersøkelse som metode er utviklet for arbeidsmiljøsaker der ansatte mener det har oppstått uheldige eller klanderverdige forhold, og der det varsles om eller leveres klage med påstander om for eksempel helsefarlig ledelse, mellommenneskelige konflikter, fryktkultur og mobbing og trakassering. Faktaundersøkelse inngår i det gjenopprettende perspektivet i arbeidsmiljøarbeidet og tilfredsstiller arbeidsmiljølovens krav, juridiske krav til god saksbehandling og viktige psykologiske perspektiver knyttet til blant annet rettferdighet. S+E er sertifiserte Faktaundersøkere og har kompetanse på å forebygge og håndtere konflikter i arbeidslivet.

Del


Motta vårt nyhetsbrev